ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Správce: N OKNA s.r.o.

Sídlo. Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2

Email: info@nokna.cz

Informace ke zpracování osobních dat

Organizace N OKNA s.r.o, se sídlem Bělehradská 568/92, 120 00 Praha2, IČ 243 01 442 dbá na ochranu
osobních údajů, které nám předáváte.  Je důležité,  abyste věděli, že osobní údaje, která nám
poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679.   Máte nárok požádat o informace o evidovaných  osobních údajích,
jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému
zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně
na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních
údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Organizace N OKNA s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná
technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich
zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba
a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon,
nebo ochrana našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás
zpracováváme.  Tyto informace Vám poskytneme  zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů,  v mimořádných
situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas
informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat
ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou
identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci,
než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně
se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné
(typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás
informujete,že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo
k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat
svoji činnost správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již
nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo 
vznést  námitku   a  my   následně  prověříme  oprávněnost  Vašeho   požadavku. V okamžiku podání námitky bude
zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás,
že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na
příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou
přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro
účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my
údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se
nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.
Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech
našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze
záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně
zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@nokna.cz

nebo na sídlo naší společnosti:

N OKNA s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

Doručovací adresa:
Rudolfovská 460/93
370 01 České Budějovice

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory
a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání
informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam
neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit  nebo jejich  využití zakázat úplně.  Soubory cookie
neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou
funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Ž ádné z údajů,  které pomocí této
služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje,
informace o prohlížeči a operačním systému, ze  kterého na naše webové stránky přistupujete.   Všechny tyto
informace,  využíváme pro  marketingové účely,  pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu
a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od organizace N OKNA s.r.o. dostávat nabídky produktů prostřednictvím emailu,
který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy,  budeme tento email
zpracovávat  výhradně k těmto  účelům. Organizace N OKNA s.r.o.  nepředává takto získanou emailovou
adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od organizace
N OKNA  s r.o. nechcete  dostávat emaily pro tento účel,  můžete  odvolat svůj  souhlas se zpracováním
uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak N OKNA s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů,
včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, pracovně lékařské služby

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Jméno a příjmení zaměstnance (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Pracovní zařazení (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování: Z č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce Z č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Z č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 251/2005 Sb. – Zákon o inspekci práce 174/1968 Sb. – Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 89/2012 Sb. – Občanský zákoník 133/1985 Sb.

– Zákon o požární ochraně 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Doba zpracování: Předpisy A5, školení S5, prověrky A5, evidence prac. úrazů A5, PO A5, klasifikace objektu A10, požární kniha S5

Evidence zaměstnance - pracovní smlouva, mzdový výměr, DPP

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení zaměstnance (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj)

Účel zpracování: Doklad o pracovně právním vztahu - zpracování mzdy zaměstnance

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Osobní dotazník zaměstnance

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ano

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)

Účel zpracování: zasílání mzdy na BÚ zaměstnance

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo řidičského průkazu (Osobní údaj), Druh pobíraného důchodu (Osobní údaj), Jméno a příjmení -zaměstnanec (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Srážky ze mzdy ano/ne (pokud ano, tak č.j.) (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Údaje o dosaženém vzdělání (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), ZPS - invalidita (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování: evidence údajů o zaměstnanci

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Právní titul: Souhlas

Osobní údaje: Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Rodné číslo dítěte (Rodné číslo)

Účel zpracování: uplatnění slevy na dani z příjmu

Doba zpracování: do odvolání souhlasu

Evidence docházky zaměstnanců

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje. Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj)

Účel zpracování: Evidence v docházkovém systému zaměstnavatele dle ZP

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Evidenční karta bezpečnosti práce

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné příjmení (Osobní údaj), Údaje o dosaženém vzdělání (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj)

Účel zpracování: evidence údajů o zaměstnanci

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Právní titul: Souhlas

Osobní údaje: Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování: Evidence dětí uplatňovaných na slevu daně z příjmu

Doba zpracování: do odvolání souhlasu

Evidence OOPP

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj)

Účel zpracování: Evidence poskytování OOPP dle NV č. 495/2001 Sb.

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Záznam o úrazu

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje. Adresa pro doručování (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Státní občanství (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu v souvislosti s PÚ (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování: Evidence pracovních úrazů zaměstnance dle č. NV 201/2010 Sb. v platném znění

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Příjemci: příjemci

Záznam o úrazu - hlášení změn

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje. Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj)

Účel zpracování: Evidence pracovních úrazů zaměstnance dle NV č. 201/2010 Sb. v platném znění

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Příjemci: příjemci

Personální oddělení - formuláře

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování: Předepsané formuláře ÚP, FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Příjemci: příjemci

Právní titul: Souhlas

Osobní údaje: Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj)

Účel zpracování

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Dovolenka

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Osobní číslo (Osobní údaj)

Účel zpracování: Žádost zaměstnanců o dovolenou na zotavenou dle ZP č. 262/2006 Sb.

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození - zaměstnanec (Osobní údaj), Jméno a příjmení - lékař PLS(Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování: lékařský posudek zaměstnance dle Z. č. 373/2011 Sb., §§ 42-43

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Kategorie: EVIDENCE DODAVATELŮ

Evidence dodávek (montáží) 

Evidence objednávek

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Firma (Osobní údaj), Jméno a příjmení - kontaktní osoba (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Doba zpracování: 2 roky po ukončení smlouvy

Rámcová smlouva, obchodní činnost, smlouva o dílo

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Firma (Osobní údaj), IČ (Osobní údaj), Jméno a příjmení - kontaktní osoba(Osobní údaj), Sídlo společnosti (Osobní údaj)

Účel zpracování: Rámcová smlouva - vyhotovuje dodavatel, jeden výtisk je u dodavatele, druhý výtisk zůstává ve složce rámcové kupní smlouvy. Obchodní činnost - smlouva s investorem, smlouva o dílo.

Doba zpracování. 2 roky po ukončení smlouvy

Kategorie: EVIDENCE ZÁKAZNÍKŮ

Cenová nabídka

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: E-mail (Osobní údaj), Jméno, příjmení - objednatel (Osobní údaj), Telefon(Osobní údaj)

Účel zpracování: Cenová nabídka k objednávce na okna

Doba zpracování. 2 roky po ukončení smlouvy

Předávací protokol

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: DIČ (Osobní údaj), Firma (Osobní údaj), IČ (Osobní údaj), Jméno a příjmení - kontaktní osoba (Osobní údaj), Sídlo společnosti (Osobní údaj)

Účel zpracování: Protokol o předání a převzetí hotového díla.

Doba zpracování: 2 roky po ukončení smlouvy

Kategorie: WEBOVÉ STRÁNKY

Kontaktní formulář z www

Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne

Právní titul: Souhlas

Osobní údaje: E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: Odpovědi na dotaz z našeho webu www.nokna.cz

Doba zpracování: 1 týden

Předávání osobních údajů do třetích zemí: K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo
v mezinárodních organizacích nedochází.

Vydáno dne: pátek, 1. února, 2019